kurashiru

P04kimura_02kimura_04

/ Company:
KEI-KO TOKYO, DESIGN BOY
/ Creative director:
RYO TESHIMA, KOJI MAEDA
/ Type:
ADVERTISING
/ Client name:
kurashiru
/ Product name:
company
/ Product category:
food
/ Launch day:
2017.04
/ Link:
https://www.kurashiru.com/