Matsumoto Sake Brewing // Momo-no-Shizuku

momo-03-Smomo-02-Smomo-01-S

/ Company:
KEI-KO TOKYO, DESIGN BOY
/ Creative director:
RYO TESHIMA
/ Type:
ART DIRECTION
/ Client name:
Matsumoto Sake Brewing Co., Ltd.
/ Product name:
Momo-no-Shizuku
/ Product category:
Alcoholic Beverage
/ Launch day:
2008.10
/ Supplement:
Publicity Poster